Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090
Get new auction alerts!

<< Go Back

LOT: 102

ההגדה האחרונה שנדפסה במזרח אירופה לאחר הכיבוש הנאצי בהונגריה: מעשה בר' אלעזר - גרוסווארדיין תש"ד | 1944

הגדה של פסח עם פירוש הנקרא "ספר מעשה בר' אלעזר, פירושים ודרושים נפלאים על הגדה של פסח, מאת הגאון המפורסם בעולם וכו'מו"ה אלעזר פלעקלס זלה"ה, בעל מחבר ספרי שו"ת תשובה מאהבה, עולת חודש, מלאכת הקודש ושאר ספרים קדושים..." - גראסוארדיין "תרחמנ"ו לפ"ק" [תש"ד | 1944]. [1], מג דף. יערי 2308; אוצר ההגדות 3918. כריכה מקורית מוטבעת. כתמים ופגמים קלים בכריכה. כריכה ודפים ראשונים מנותקים חלקית. כתמי יין רבים, קרעים קלים. מצב כללי בינוני - טוב. חתימת בעלות בשער "צבי פאלי" - הגה"צ רבי הירש פלאי בנו וממלא מקומו של רבי אברהם נח פלאי משגיח ישיבת חברון. הגדה זו נדפסה בהונגריה מיד לאחר כניסות הכוחות הנאציים למדינה וכיבושה של הונגריה במהלך שואת יהודי אירופה. ההגדה נדפסה לקראת חג הפסח האחרון אשר מיד לאחריו שלחו הנאצים את יהודי הונגריה למחנות ההשמדה שם נרצחו בתוך מספר שבועות למעלה מחצי מיליון יהודים הי"ד, יצויין במיוחד הגאון רבי שלמה זלמן עהרענרייך אב"ד שאמלויא אשר נתן את הסכמתו לספר זה, אשר גורש מיד לאחר חג השבועות של אותה שנה עם בני קהילתו למחנה ההשמדה אושוויץ שם עלו על המוקד הי"ד. בעמוד האחרון ישנם הנצחות לקרבנות השואה הי"ד עד לתאריך חודש אדר תש"ד, מה שמאשר את עובדת היות הגדה זו האחרונה שנדפסה בימי האימה במזרח אירופה.
Starting at
$180

Make an offer