Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 176

לוט 3 מכתבים מהגאון הרב יששכר מאיר זצוק"ל ראש ישיבת הנגב

1 מכתב מי"ז אלול תשנ"ו. "לידידינו היקרים משפחת חגי צור" בו הרב מודה להם על תרומתם למוסדותיו הק', ומברך אותם "ותזכו לראות תמיד נחת ושמחה מחלקכם.. וישלח לכם הקב"ה בראיות [כך במקור] וסימן ברכה בכל אשר תפנו ויפתח את לבכם באורייתא." ... בהמשך הוא מסיים "יקוים בכם ועבדת את ה' אלוקיכם ויברך את לחמך ואת מימך והסירותי מחלה מקרביך... [במקור] יהיר רצון שהקב"ה יחדש עליכם שנה טובה וימלא כל משאלות לבכם לטובה, אכי"ר." ובסופו מסיים רבינו " כתיבה וחתימה לאלתר לחיים טובים שנת גאולה וישועה ישכר מאיר וחתימת יד קודשו. 2 מכתב מחודש חשוון תש"נ, כתוב כולו בלועזית עם חתימת ידו ומספר תיקונים והוספות בטקסט בכתב ידו. 3 מכתב בלועזית משנת תשל"ט כתוב בכתב ידה של הרבנית עם חתימת ידה.
Starting at
$60

Make an offer