Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 141

לוט קובצים תורניים מישיבות חסידיות בפולין טרום מלחמת העולם השניה

1 שני חוברות קובץ כתר תורה - פיעטרקוב של ישיבת ראדאמסאק. 1 משנת - תרצ"ז | 1937. חוברת ראשונה עם חתימת בעלות וחותמת בלועזית לא מפוענחת. 2 משנת תרצ"ח | 1938. עם חותמת בעלות: חברת קנין ספרים דבהח"ס רדאמסק קראקא יוזעפא. "ויבואו בו חדו"ת... להלכה ולמעשה בהשתתפות גאוני וגדולי דורנו שליט"א וכת"י מגאוני קשישאי ז"ל, ונספח לתוכו קונטרס הגהות והערות מכבוד נשיאנו... מוה"ר דוד משה הכהן שליט"א חתנא דבי נשיאה כ"ק מרן עט"ר [מראדאמסאק] שליט"א ונשיא הישיבות כתר תורה בפוילין." 2 דגל התורה ווארשא תרפ"ב | 1921. "קובץ רבני תלמודי מאת מרנן ורבנן חכמי וגאוני הדור שליט"א וכת"י מגאוני קשישאי ז"ל". 3 עמק הלכה - אטארקעס תרפ"א | 1920. "לפרש ולבאר כל חמירא בשיטות הש"ס ופוסקים ולמצוא פתרונים למשאלות החיים עפ"י התורה והדת". רישומים שונים בכת"י. 4 מקבצאל - לובלין תרצ"ז | 1936. "קובץ שעורי מרן... מהור"ר ארי' צבי פראמער שליט"א אבד"ק קאזיגלאב ר"מ בישיה"ק ישיבת חכמי לובלין חוברת ראשונה ע"י ועד התלמידים" רישומים שונים וחתימות בעלות, חותמת בעלות בלועזית. 5 קול תורה - ירושלים תר"צ | 1930. "ירחון רבני מרכזי לחדושי תורה בהלכה ובאגדה וכל המתרחש בעולם הרבנים ןהרבנות בארץ ובגולה." חתימות בעלות שונות ורישומים שונים חלקם בלועזית. 6 בית אברהם - ווארשא תרצ"ו 1936. "ירחון לתורה, ליהדות ולחיי הישיבות יוצא לאור ע"י ועד הישיבות בפולניא" בדף הראשון מופיעים מכתבי תמיכה בישיבה מאדמו"רי פולין של אותה עת, האמרי אמת מגור והאדמו"רים מלובלין סאקלוב ופיאסעצנע. מצבים משתנים, חלק עם קרעים קלים או כריכה מנותקת מצב כללי טוב.
$80
Starting at
$50

Make an offer