Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 039

לוט קבצים תורניים ישנים

1. "הפרדס קובץ רבני חדשי" חוברת ה' שנה כד' - שבט תש"י ניו יורק שיקאגו. 2. "אוצרות ירושלים מאסף וקובץ רבני" חלק רל' - ירושלים תשל"ח. 3. "בטאון הרב ירחון לרבנות בארץ ישראל ובעיותיה בטאון לרבנים המשמשים בקדש וידיעות חדשיות" - ירושלים כסלו תש"ח. גיליון 1. חותמת הרבנות הראשית בגב מעטפת אחורית. 4. כרך המכיל גיליונות "תורת ארץ ישראל" "רחון רבני מרכזי "לחדושי תורה בהלכה ובאגדה וכל המתרחש בעולם הרבנים והרבנות בארץ ובגולה" ישנם הגיליונות הבאים: אב תש"ו, תשרי תש"ז, חשון-כסלו תש"ז, שבט-אדר תש"ז, ניסן-אייר תש"ז, סיון-תמוז תש"ז, אב-אלול תש"ז, תשרי-חשון תש"ח, כסלו-טבת תש"ח, ניסן תש"ט, ניסן תשי"א, סיון תשט"ו, נדפס בירושלים. 5. כרך המכיל גיליונות "דגלנו" "ירחון לספרות ולעניני היהדות החרדית כלי מבטאה של אגודת צעירי אמוני ישראל בפולני'" יצא לאור בוורשא. קיימים הגיליונות משנת תרפ"ד שנה ד' חוברות: תשרי-כסלו, טבת-אדר, אדר ב'-ניסן, אייר סיון, תמוז-אב, אלול, שנת תרפ"ה חוברות: תשרי-חשון, כסלו-טבת, שבט-אדר, ניסן-אייר, סיון-תמוז-אב, אלול, שנת תרפ"ו חוברות: חשון-כסלו, כסלו שבט,. דפים מתפוררים ומנותקים, שדרה וכריכה בחלקה מנותקת. מצבים משתנים, מצב כללי בינוני.
Starting at
$50

Make an offer