ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 004

לוט 9 ספרי ירושלים רובם מהדורות ראשונות חלקם עם חותמת הרב יהושע מנדל ארנברג ורישומים שונים

1. ספר תולדות זאב, חידושים על הש"ס מאת הגאון רבי זאב וולף פראנק זצ"ל, מהדורה ראשונה בחיי המחבר - ירושלם תרפ"ט-תרצ"ה. הסכמות חשובות מהראי"ה קוק, רבי אברהם בורשטיין, ורבי משה מרדכי עפשטיין מכנסת ישראל חברון זי"ע. [2], לב; שיח, [2] כ עמוד. בסופו 'תולדות יהודה' עם שער נפרד, בשער הקדשה בכתב יד מאת המחבר: "מנחה היא שלוחה מהמחבר להרב ר' יהושע מנחם אהרנברג שליט"א, ראב"ד בעיה"ק יפו ת"ו". 2. ספר מנחת כהן כללי הש"ס וההלכה לפי סדר א' ב', לרבי יוסף חיים בן יהודה הכהן, מערכת ב' בלבד ללא שער, מהדורה ראשונה בחיי המחבר - ירושלם תרס"ב-תרע"ב. הסכמות רבות וחשובות מרבי יעקב שאול אלישר, האדר"ת, ה'שדי חמד' רבי חיים ברלין, רבי יוסף חיים זוננפלד, ועוד רבים, ללא כריכה ושער כאמור, לוח התיקון מנותק, נייר שביר. 3. ספר מעשה נסים, מעשיות ותולדותיו של הצדיק המלוב"ן רבי יעקב אביחצירא זצוק"ל, נערך ע"י אברהם מוגרבי מהדורה ראשונה - ירושלם תשכ"ו. תמונת הצדיק וקברו שבמצרים. הסכמת רבינו ישראל אביחצירא הבאבא סאלי זי"ע. חוברת. 4. מסכת שקלים עם פרישת הרא"ש "עפ"י כת"י הנמצא בוורשא"\..." בסופו קונטרס בענין מזיק מתנות כהונה מאת המו"ל עם שער נוסף, מהדורה ראשונה - ירושלים תשג. הסכמה והערות מרבי עקב משה חרל"פ, ורבי יחזקאל סרנא מחברון. בפורזץ חותמת חשובה: יהושע מנחם אהרנברג ראב"ד תל אביב יפו". 5. ספר חידושי וכללות הרז"ה חידושים ופלפולים מאתצ רבינו זאב הלוי מבראד חלק ראשון, מהדורה ראשונה - ירושלם תרמ"ה. שער באותיות זהב, הסכמות חשובות מרבי מאיר אויערבך, רבי אברהם אשכנזי, רבי שמואל מסלאנט, ועוד, שער מנותק וקרוע, דפים שבירים. 6. חוברת אגרות קודש "קבוצת מכתבים מרבנו הקדוש המגיד הגדול ממעזריטש ותלמידיו נ"ע זיע"א משנות תקכ"א-תקמ"ח עם באורים והערות מועילות" סודר ע"י יואל דיסקין מהדורה ראשונה - ירושלם תרצ"ג. נקבי עש. 7. ספר מנחת ישראל סוגיות בהלכות שונות "ממני ישראל בן יעקב ז"ל מודובסקע נכד הבעש"ט זיע"א". מהדורה ראשונה - ירושלם תר"ץ. חוברת רכה ללא כריכה אחורית. 8. ספר ברכת החמה, ליקוט דיני ומנהגי ברכת החמה, מאת רבי צבי מוסקוביץ' נדפס ירושלים תשי"ג. ללא כריכה. 9. ספר רחמי האב, נדפס - ירושלים תש"י. חוברת רכה, דפים ראשונים ושער מנותקים וקרועים, הערות ותיקונים בכתב יד. מצבים שונים לרוב מצב כללי טוב.
החל מ
$70

תן הצעה