Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 016

לוט ספרים מתורת אדמו"ר הזקן וביאורי תניא חשובים

1. לקוטי תורה לאדמו"ר הזקן - הוצאה חמשה עשרה מתוקנת עם הוספות קה"ת תשמ"ז. 2. תורה אור לאדמו"ר הזקן בראשית שמות - הוצאה חמש עשרה נסדר מחדש באותיות מרובעת עם תיקונים והוספות קה"ת תשנ"א שנת הארבעים לנשיאות. 3. ספר זכרון להרב [חיים שאול] ברוק כולל ביאורי תניא, בעריכת אורי בן שחר, יוצא לאור ע"י הועד להוצאת ספר הזכרון ראשון לציון תשל"א. 4. ספר הלקח והלבוב ביאור התניא חלק א' מאת הרב אלכסנדר סנדר יודאסין, דפוס יד החמישה כפ"ח תשכ"ח. 5. ביאורי הרנ"ג על התניא, נלקט מתוך שיעורי הרב נחום גולדשמיד, בני ברק תשל"ז. מצבים משתנים. פגמים שונים. מצב כללי טוב.
Starting at
$50

Make an offer