Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 103

לוט מסמכים של מוסדות שונים ירושלים

1 לוח שנה משנת תרס"ו שנשלח לנדיב "מוה' מאיר ליב בערמאן" [מוסף בכת"י] ממוסדות כנסת ישראל בתי מחסה לעניים שע"י הועד הכללי עם ציורים של בניני המוסדות. קרעים קלים בקצוות, מצב טוב 2 לוח שנה משנת תרס"ז מבית מסחר לאתרוגים ולולבים אשר לישיבת אהל משה מהרי"ל דיסקין. עם ציורי ירושלים וקברי אבות. מעט קרעים, מצב טוב. 3 מכתב ברכה שנה טובה משנת תרע"ה, לנדיב יעקב בערמאן [מוסף בכת"י] ממוסדות עץ חיים. עם חותמת המוסד וציורי בניני המוסדות. מצב טוב. 4 מודעה מבית מסחר כל שהוא בה הם מודיעים את תנאי מסחרם ואפשרויות ההתקשרות עמם. החתום מ. ליובאצקי. קרעים בקצוות, מצב טוב.
$130
Starting at
$50

Make an offer