Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090
Get new auction alerts!

<< Go Back

LOT: 131

לוט מכתבים הקדשה וספר של המקובלים רבי שלום ובנו רבי עובדיה הדאיה

1. מכתב מוקלד במכונת כתיבה על נייר מכתבים של ישיבת המקובלים בית א-ל בירושלים עיה"ק, עם חותמות וחתימת יד קדשו של רבי עובדיה הדאיה. 2. מכתב כתוב כולו בכתב ידו ובחתימתו של רבי שלום הדאיה [בן רבי עובדיה], על נייר מכתבים של ישיבת המקובלים בית א-ל בירושלים, ממוען לרבה הראשי של חיפה, הרב שאר ישוב הכהן זצ"ל. 3. ספר שאלות ותשובות ודבר שלום - מהדרוה ראשונה ירושלם תרפ"ד | 1924. מעבר לשער חתימת המחבר על ההקדשה. [4] קי דף. כריכה מקורית פגומה. מצב כללי טוב. 4. ספר דגל מחנה אפרים, שאלות ותשובות לרבי עזרא לניאדו שיצאה לאור ע"י רבי שלום הדאיה - מהדורה ראשונה תרס"ב | 1902. [7], נ, [1] דף. חתימה שלא נבדקה בשער. עותק עם דף נוסף שלא נמצא ברישומים הביבליוגרפיים.
Starting at
$120

Make an offer