Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 140

לוט חוברות מאת רבי אלכסנדר זושא פרידמן הי"ד

חוברות מתוך ספרו של רבי אלכסנדר זושא פרידמן, אשר הפך לקלאסיקה בארון הספרים היהודי לאחר שואת יהודי אירופה, כאשר תורגם מיידיש ללשון הקודש. החוברות שלפנינו כתובים ביידיש שהייתה פופולארית בקרב יהודי פולין שם הופצה לראשונה: 1. דער תורה קוואל [מעיינה של תורה] העפט [מחברת] 1 פרשת שמות, בהוצאת חורב - ווארשא תרח"ץ | 1938. קרעים בקצוות הדפים. 2. דער תורה קוואל [מעיינה של תורה] העפט [מחברת] 45 פרשת לך, בהוצאת חורב - ווארשא תרצ"ט | 1939. מקבץ חוברות "דגלנו", קובץ ספרותי והסתדרותי מוקדש לענייני הצעירים החרדים והסתדרותם, מופיע מעת לעת על ידי משרד הצעירים "צעירי אמוני ישראל" (בפולניה) ערוך בידי [הרב] אלכסנדר זושא פרידמן. גליונות עם מאמרי השקפה, שירה, סיפורת ועוד שיועדה לצעירי פולין בין המלחמות כתובות ע"י מיטב סופרי התקופה: 1. דגלנו חוברת ז-ח, שנה ראשונה - ווארשא אב תרפ"א | 1921. 2. חוברת א-ב, שנה שניה - ווארשא תשרי - חשון תרפ"ב | 1922. 3. דגלנו חוברת ג-ד, שנה שניה - ווארשא כסלו - טבת תרפ"ב | 1922. 4. דגלנו חוברת ז-ח, שנה ג' - ווארשא ניסן - אייר תרפ"ג | 1923. 5. דגלנו חוברת ט-י, שנה ג' - ווארשא סיון - תמוז תרפ"ג | 1923. מצבים משתנים, קרעים וכתמים שונים. מצב כללי טוב. רבי אלכסנדר זושא פרידמן הי"ד (תרנ"ז - תש"ד), תלמיד חכם, מנהיג ציבורי וסופר רב פעלים. מזכיר אגודת ישראל בפולין וראש רשת תלמודי התורה "חורב". בעל מחבר "מעיינה של תורה" וחיבורים נוספים אחרים. ממובילי ההשקפה החרדית בפולין טרום השואה, כאשר הקים סמינר למכנכים והרצה בו ובסמינרים למורות של "בית יעקב". עלה על המוקד בשנות הזעם ע"י הגרמנים ימ"ש. הי"ד.
Starting at
$50

Make an offer