Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 156

לוט חוברות חסידיות לא מצויות - ישראל שנות הת"ש

1. ספר בית שלום על התורה, מאת רבי אייזיק שלום לוינגר תלמיד החתם סופר, וה'קדושת יום טוב' מסיגעט, ורבי משה מרגרעטן זצ"ל, ונלוו אליו מעשיות מצדיקים מהחתם סופר, ה'נועם אלימלך' ה'בעל שם טוב' ה'חוזה מלובלין' ה'אוהב ישראל' מאפטא, ורבי מאיר מפרעמישלאן זיע"א.מהדורה ראשונה בחיי המחבר - ירושלם תש"ח | 1948. כריכה מנותקת. 2. ספר דעת משה שאלות ותשובות "כולל משא ומתן של הלכה ותשובות לשואליו" מאת האדמו"ר רבי משה פרידמן מבאיאן קראקא - בנו של רבי שלום יוסף מהוסיאטין זצ"ל. מהדורת סטענסיל נדירה אינה מוכרת ביבליוגרפיית, נדפס ירושלים תשל"ט | 1979. בסופו תולדותיו וד"ת על המועדים עם שערים נפרדים, חוברת עם כריכה מודפסת. 3. קונטרס מקום המנורה בזמן הנס חנוכה במקדש, מאת רבי אברהם מהודר רב ביהכנ"ס ת"א יפו, וחסידי קאמארנא בירושלים, "הוספה להפלפול שזכיתי לשמוע מפי קודשו של מרן אדמו"ר מבעלז שליט"א..." מהדורה ראשונה - ירושלים תש"ל | 1970. מהדורת סטענסיל, הערות בכתב יד. 4. חוברת חסידות ספינקא ואדמורי-ה יצא לאור לרגל יומא דהילולא של מרן ה'חקל יצחק' מספינקא, הסכמה מהאדמו"ר רבי יעקב יוסף ויס מספינקא זצ"ל, ירושלים - תשי"ח. בליווי תמונות. כריכה ודפים מנותקים. מצבים משתנים, לרוב מצב כללי טוב.
Starting at
$50

Make an offer