Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 114

לדוד צבי / ספר לכבוד יום הולדת ה-70 לרבי דוד צבי הופמן ממנהיגי יהדות גרמניה - ברלין תרע"ד | 1914 עם תמונתו

ספר לדוד צבי, "כולל דברי תורה ומדע, לכבוד הרב הגדול מהור"ר דוד צבי האפפמאנן נ"י ראש הישיבה בברלין, ביום מלאת לו שבעים שנה לימי חייו, מאת חביריו תלמידיו וידידיו..." מהדורה יחידה ונדירה ברלין תרע"ד | 1914. כרך מפואר ועב כרס מחולק ללשון הקודש מצידו האחר וגרמנית מצידו השני, בתחילת המאמרים בגרמנית תמונתו של רבי דוד צבי הופמן וצילום חתימתו. [1 - תמונה] 34, 462, 280 עמ'. מצב כללי טוב מאד. הגאון רבי דוד צבי הופמן (תר"ד - תרפ"ב), ממנהיגי יהדות גרמניה בסוף המאה ה-19, וממובילי אסכולת "תורה עם דרך ארץ". ראש בית המדרש לרבנים בברלין. מורה-הוראה ופוסק מקובל על היהדות החרדית בגרמניה. בעל מחבר "מלמד להועיל" ועוד, נודע בעיקר בשל חיבוריו על התורה אותם כתב בניסיון להילחם בביקורת המקרא שנפוצה בגרמניה באותם שנים, בהקדמתו לספר ויקרא כתב: "אם נרשה להכניס תיקונים בנוסח המקרא הלא נגיע לידי כך שלא נכיר כלל את כתבי קדשנו... ובמקום התנ"ך האלוקי יהיה בידנו תנ"ך אנושי... ואילו אנחנו כיהודים, ובייחוד כיהודים הנאמנים ליהדות המסורתית האמיתית, מחויבים ועומדים להיות שומרים את תורת אלהינו. היא ניתנה והופקדה בידינו למשמרת עולם. עד עכשיו שמרנו עליה באמונה, וגם להבא נהיה שומרים נאמנים לה". מגדולי תלמידי הכתב סופר, הרש"ר הירש, המהר"ם שיק, רבי עזריאל הילדסהיימר ועוד.
$150
Starting at
$50

Make an offer