Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 124

אוטוגרף המחבר: כתב יד קדשו של רבי ברוך בענדיט גוייטין מתוך ספרו "כסף נבחר"

דף ישן בכתב ידו הנאה של הגאון רבי ברוך בנדט גויטין זצ"ל, ובו קטע מספרו "כסף נבחר" על סוגיות הש"ס, בכותרת: "שבת הגדול תקצ"ד" מתחיל במילים: "גדול העצה ורב העלילה מה גדלו מעשיך..." הקדמה יפה על עמוד שלם לפני הדרוש לשבת הגדול, [הקדמה זו אינה מופיעה בספרו ונדפסה רק בשנים מאוחרות יותר בספר "זכרון אבות" ע"י צאצאיו]. ומסיים: "אתחיל לדרוש בסוגי' שלא כדרך הנאתן" ומעבר לדף מתחיל בדרוש "פסחים כד' ע"ב א"ר אבהו כל איסורין שבתורה..." מסתיים באמצע. קטע זה נדפס בחלקו בספרו עם שינויים קלים. מידות: 12.5X20 ס"מ. כתמים, מצב כללי טוב. הגאון רבי ברוך בנדט גויטין זצ"ל (תק"ל - תר"ב) בן רבי צבי. תלמיד ישיבת מהר"ם מינץ בברודי. חתן בזיוו"ר אצל רבי חנוך העניך זילברר, נסמך לרבנות מאת רבי בנימין זאב וולף בוסקוביץ. התמנה כדיין בבית הדין של רבי מאיר אייזנשטאט ביארמוט. בהמשך נתמנה לרבה של העדיעס, בה נותר עד פטירתו כעבור ארבעים וחמש שנה. ואף הקים ישיבה בעיר. חיבורו המפורסם "כסף נבחר" שיצא לראשונה בפראג. ובו הוא מכסה 160 סוגיות שונות בש"ס, כשהוא חובק את כל המקורות בנדון לכל אורך הגמרא ועד לדברי ראשוני האחרונים בנושא. החיבור קיבל הסכמות ושבחים מגדולי דורו: המהר"ם מינץ, החת"ם סופר ואחרים, והפכה לחיבור יסודי ומרכזי בישיבות הונגריה בדורות הבאים. כך כתב החת"ס בהסכמתו: "הספר הזה יהיה מורה דרך ללומדי תורה". חלקים מכתביו נשארו בכתובים בידי המשפחה והודפסו בספר 'זיכרון אבות'.
Starting at
$400

Make an offer