Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 223

"ישועות ורפואות אמיתיות שלימות טובות... והצלחה מרובה" שפע ברכות במכתב קודש כולו בכתב ידו ובחתימתו של האדמו"ר פועל הישועות רבי דוד משה מקרעטשניף זי"ע

מכתב קודש על נייר מכתבים רשמי, כתוב כולו בכתב ידו ובחתימתו של האדמו"ר הקדוש פועל הישועות הנודע רבי דוד משה מקרעטשניף זצ"ל. המכתב נשלח ממקום מושבו של האדמו"ר זצ"ל ברחובות בתאריך י"ט בתמוז תשכ"ו (1966) אל הרה"ח יצחק שטיין. במכתב שכתוב בחלקו בלשון הקודש וחלקו ביידיש מופיעה הכותרת בכתב ידו של האדמו"ר עם הכיתוב "מזל טוב" 3 פעמים, בהקשר למה שמזכיר האדמו"ר את אירוסי בנו וממשיך דרכו האדמו"ר רבי מנחם אליעזר זאב שליט"א (מכונה ע"י הרבי "מענדל" - כשם כינויו בביתם) עם בת האדמו"ר רבי יואל בעער מראצפערט סאו פאולו ברזיל. המכתב גדוש בברכות לרוב ע"י האדמו"ר הקדוש: "החיים והשמחה והשלום וישועות ורפואות אמיתיות שלימות וטובות בנוב"ג (בנפש ובגוף) והצלה והצלחה מרובה וטובה וסייעתא דשמיא בכל עניינים לטובה". בהמשך מתעניין האדמו"ר בפרנסת הנמען ומוסיף שוב ברכות ביידיש: "השי"ת זאל אייך שטיין צו הילף אין אללע גוטע ברכות וואס איהר בעדארפט אמן כי"ר [השם יתברך יעמוד לעזרתכם בכל הברכות שאתם צריכים אמן כן יהי רצון]" בסיום חתימת יד קדשו. [1] דף. 16 שורות בכתב יד בלורד שחור. 27X20.5 ס"מ. סימני קיפול. מצב כללי טוב. האדמו"ר רבי דוד משה רוזנבוים מקרעטשניף (ט' תשרי תרפ"ה - ט"ו תמוז תשכ"ט), בנו וממלא מקומו של האדמו"ר רבי אליעזר זאב רוזנבוים מקרעטשניף וחתן גיסו האדמו"ר רבי חיים מרדכי רוזנבוים מנדבורנה. בשנת תש"ד, כשנשלח עם אביו למחנה השמדה אושוויץ, הסמיכו אביו לממשיך דרכו, והבטיח לו כי ינצל מהשואה היות שעם ישראל זקוק לו(!). לאחר המלחמה התקבצו סביבו מעט מזעיר חסידים בעיר סיגעט וקיבלו עליהם את מרותו והכתירוהו לאדמו"ר. עלה ארצה בשנת תש"ז והתגורר בירושלים. בעצת 'החזון איש' והאדמו"ר רבי אהרן מבעלזא זצ"ל עבר להתגורר ברחובות שם הקים קריה חרדית וכונן את מוסדותיו הקדושים. בחודש תמוז תשכ"ט נסע לפקוד את קברי אבותיו ברומניה, התמוטט ונפטר. ארונו הובא ארצה והוא נטמן בבית העלמין ברחובות. בניו ממשיכי דרכו בקודש: האדמו"ר מקרעטשניף רחובות שליט"א, האדמו"ר מקרעטשניף - קרית גת זצ"ל שנפטר לפני כחודש, האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א, האדמו"ר מביטשקוב זצ"ל ועוד. על חתניו נמנים האדמו"ר מסאסוב שליט"א, האדמו"ר מפאלטישאן שליט"א ועוד. פועל ישועות בקרב הארץ - האדמו"ר רבי דוד משה נודע כפועל ישועות ומחולל ניסים והתפרסם במופתיו ברחבי תבל, במיוחד נודעו מופתיו בענייני רפואה, אותם 'הלביש' בדרך הטבע, במרשמים אותם כיבדו בבית המרקחת ברחובות, ובאכילת מאכלים מסוימים - גם אם לעיתים היה נראה שהם נוגדים את דרך הטבע, אלפים נהרו להתברך מפיו ונושעו על ידו. סיפר מרן הגאון רבי גרשון אידלשטיין שליט"א ראש ישיבת פוניבז', כי פעם כאשר נצרך אחד מבני משפחתו לרפואה נכנס אל הרבי מקרעטשניף שהורה לתת תרופה מסוימת והחולה נרפא, מה שלא הצליחו טובי הרופאים בתרופותיהם השונות. הגר"ג שליט"א השתומם ופנה אל הסטייפלר בשאלה איך הצליח רבי צעיר לימים שלא למד כלל רפואה במקום שטובי הרופאים נכשלו? השיב לו הסטייפלר זצ"ל בזה הלשון: "זיין זאגן איז מער ווי די רפואה" – מה שהוא אומר-מברך, עוזר יותר מהתרופה שהוא נותן" ('אור פני משה' מפי הרה"צ ר' שלום אליעזר זאב ראזענבוים שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף זצ"ל מקרית גת).
$6000
Starting at
$700

Make an offer