Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 102

לוט חוברות ספרים ומסמכים נדירים של אגודת ישראל

1 חוברת אגודתנו. סקירה על פעולות אגודת ישראל, וקול קורא מכל הרבנים והאדמורי"ם להתאחד תחת האגודה וורשה טבת תרפ"א | 1921. בהוצאת שלומי אמוני ישראל בפולין. כא עמוד כולל מעטפת. מצב כלי טוב. 2 קובץ המכיל סקירה של פעולות אגודת ישראל בין השנים תרע"ב - תרפ"ג. עם כל הקול קורא של רבני ואדמו"רי האגודה. בתוכו מסמך מעניין דף רשום בכתב יד, הנראה כאילו בעליו הכין לעצמו נושאים כדי לדון בהם באספות, תחת הכותרת "צריך אני לדבר אודות" רשם הכותב 29 נושאים בענייני דת ומדינה, ודברים שקשורים לציפור נפשה של אגודת ישראל, בנוסף גם סימן לעצמו קטעים מתוך החוברת, יתכן שקשורים לתוכן הדף. 86 עמוד. מעטפת מנותקת, וקצת דפים אחרונים. מצב כללי טוב. 3 מספר גליונות כתב עת של אגודת ישראל שיצא לאור בוינה תרפ"ד | 1924. כתבה באידיש גרמנית העוסקת ברצח הק' ד"ר יעקב ישראל דהאן, בנוסף דו"ח הוצאות של האגודה, וכתבים נוספים חלקם בלועזית. 4 דו"ח פעילות של מרכז אגודת ישראל בארץ ישראל, ערב ראש השנה תרפ"ד. יצא לאור בקראקוב, כתוב בגרמנית. 5 מסמך היסטורי, מהראשונים שהוציאה אגודת ישראל, טופס קניית קרקע למען יסוד העיר בני ברק מטעם עמותת 'בית ונחלה' מיסודה של אגודת ישראל, בתוכו מפה עם הסברים על מיקום העיר והסיבות לעדיפותו הגיאוגרפית. כתוב באידיש - ווארשא תרפ"ג |1923. 6 מקבץ של 10 גליונות מסביבות השנים תרפ"א/ד חלקם של עיתון 'הדרך' של אגודת ישראל וחלקם בטאון 'בית יעקב' שהופץ לנשים בשפת האידיש. בהם הרבה כתבות וחדשות ומודעות קול קורא מגדולי ישראל באותה עת.
Starting at
$50

Make an offer