Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 012

דפים מגניזת כריכות של רי"ף מדפוס קושטא ותלמוד בבלי מדפוס בומברג שנות הר' והש'

1. 4 חלקי דפים של הלכות רב אלפס מדפוס קושטא. 2. כ-25 דפים וחלקי דפים מתוך תלמוד בבלי הראשון שנדפס כסט שלם בדפוס דניאל בומברגי בונציה. מצבים משתנים, נזקי עש, כתמים ופגמים שונים. מצב כללי גרוע.
Starting at
$50

Make an offer